folk

im. m    vrsta glazbe


(…) plesne glazbe, do brazilijane i folka (…)

VL, 30.01.2004.