Kako se služiti rječnikom

Rječnik neologizama u hrvatskome jeziku obrađuje riječi i skupove riječi koje se smatraju novima riječima u hrvatskome jeziku i koje uglavnom nisu zabilježene (ili nisu zabilježene u naznačenim značenjima) u rječnicima standardnoga jezika niti u rječnicima stranih riječi. U ovome dijelu navodimo objašnjenja o tome kako je organizirana natuknica te popis korištenih kratica kao i upute o tome kako se što jednostavnije služiti rječnikom.

Natuknica je napisana većim fontom u odnosu na definiciju i druge dijelove. Definiciji prethodi oznaka o vrsti riječi i rodu. U slučaju da se radi o riječima koje su zabilježene samo u množinskome obliku koristi se oznaka pluralia tantum. Ako riječ ima više značenja ona se odvajaju točkom zarezom. Nakon definicije slijede eventualne napomene o tome je li riječ o prevedenici ili semantičkoj posuđenici te upute na istoznačnice i bliskoznačnice zabilježene u korpusu. Zatim slijede citati kojima se oprimjeruju riječi i pojmovi. Citati su pisani kurzivom i navedeni su izvori. Godina kada je riječ prvi put zabilježena u našemu korpusu i jezik iz kojega je riječ podrijetlom ili prema kojemu je tvorena navedeni su kao zasebne oznake ispod natuknice po kojima je također moguće pretraživati rječnik.

Natuknice možete pretraživati na više načina: možete se služiti Abecednim redom u kojemu su navedene sve riječi, možete se služiti pretraživanjem po pojedinim slovima i možete koristiti pretraživač u koji sami upisujete traženu riječ. Rječnik možete pretraživati i po godini kada je neka riječ zabilježena u korpusu, zatim po jeziku izvoru (jeziku iz kojega je riječ preuzeta ili prema čijem je uzoru nastala) te po gramatičkim obilježjima pojedinih riječi.

Popis kratica

amer.                                    američki

engl.                                      engleski

franc.                                    francuski

gl.                                           glagol

im.                                         imenica

jap.                                       japanski

klas. grč.                             klasični grčki

m                                           muški rod

prev.                                     prevedeno

pl. tantum                         pluralia tantum

pridj.                                    pridjev

pril.                                       prilog

sast.                                     sastavljeno

(sic!)                                     greška u citatu

skr.                                        skraćeno

sr                                           srednji rod

tal.                                        talijanski

v.                                            vidi

ž                                             ženski rod