e-predmet

elektronska baza sudskih spisa


E-Predmet omogućit će građanima uvid u status njihovih predmeta, odnosno, informiranje o tijeku i dinamici rješavanja predmeta za predmete koji se trenutno nalaze u eSpis sustavu, a to su predmeti svih županijskih i trgovačkih sudova, te predmeti sa 46 općinskih sudova.

www.mprh.hr, 18.04.2013.